Munkácsy Mihály
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
8500 Pápa, Aradi u. 10.-12.
Telefon: 06-89/313-648

Beiratkozás 2021/2022

Beiratkozás 2021/2022

 
A 2021/2022-es ta­ní­tá­si évre tör­té­nő is­ko­lai be­irat­ko­zá­sok meg­szer­ve­zé­sé­re – fi­gye­lem­mel az or­szá­gos jár­vány­ügyi hely­zet­re – az aláb­bi­ak sze­rint kerül sor: 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolával való kapcsolatfelvételre elsődlegesen az elektronikus megkeresés javasolt, a felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül 2021. április 10-16-ig. (Indokolt esetben a beíratás előzetes időpontegyeztetést követően személyesen 2021. április 15-én és 16-án is megtörténhet.) Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022-es tanév kezdetekor is sor kerülhet. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

A be­irat­ko­zás­hoz szük­sé­ges nyi­lat­ko­za­tok:

Ha csak az egyik szülő gya­ko­rol­ja a szü­lői fel­ügye­le­ti jogot, ennek iga­zo­lá­sá­ra szol­gá­ló do­ku­men­tum lehet: gyám­hi­va­ta­li ha­tá­ro­zat, bí­ró­sá­gi íté­let, ha­lot­ti anya­köny­vi ki­vo­nat.

 

Ha a gyám a tör­vé­nyes kép­vi­se­lő, ennek iga­zo­lá­sá­ra szol­gá­ló do­ku­men­tum: gyám­hi­va­ta­li dön­tés.

 


Amennyi­ben sze­mé­lye­sen írat­ják be gyer­me­kü­ket, a fenti nyi­lat­ko­za­to­kat, kér­jük, tölt­sék le és be­irat­ko­zás­kor előre ki­tölt­ve hoz­zák ma­guk­kal, így je­len­tő­sen meg­gyor­sít­hat­juk a be­irat­ko­zás me­ne­tét.

 

A KRÉTA fe­lü­let hasz­ná­la­tá­hoz tech­ni­kai se­gít­sé­get talál az aláb­bi link­re kat­tint­va:

 

https://​tudasbazis.​ekreta.​hu/​pages/​viewpage.​action?​pageId=17761106

 

https://​www.​youtube.​com/​watch?​v=qHTwy-h2o6E 

 

 

 

FELSZERELÉS AZ ELSŐSÖKNEK

(Ide kattintva megjeleníthető)

 

 

 

 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

BEÍRATÁS

 

 

 

 

Iránytű az iskolaválasztáshoz a 2021/2022-es tanévre

(A megnyitáshoz kattintson ide vagy a képre.)

 

 


Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola

 

Pápa, Aradi u. 10-12.

Intézményvezető: Ferenczi Kálmán

Tel: 89/313-648 Fax: 89/324-751
Honlap: www.munkacsy-papa.hu

E-mail: munkacsy@papaitk.hu

 

 

Iskolánk Pápa kertvárosában 19 tanulócsoporttal, 10 alsós napközis csoporttal és 3 felsős tanulószobai csoporttal működik. Tanulóink szellemi és fizikai fejlődését segíti az oktatástechnikai eszközökkel gazdagon felszerelt, megújult iskolaépületünk. A kor követelményeinek megfelelően informatikatermek, nyelvi laborok, előadótermek, könyvtár és aula áll a tanítványaink rendelkezésére.

 

A felújítás és a TÁMOP program keretében az eszközállományunk bővült és újszerű tanulásszervezési eljárásokat vezettünk be. A kompetencia alapú oktatási szemlélet keretében alkalmazzuk a kooperatív tanulási technikákat, a projektmódszert, évente 5 alkalommal témaheteket szervezünk. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. Az alsó tagozaton minden osztály számára délután napközit, a felsőben tanulószobát, igény szerint menzát biztosítunk.

 
Szakköreink változatosak, színvonalasak. A matematika, csengettyű, furulya, zumba, színjátszó, zenekar, énekkar, természetvédelmi, fotó-videó, kézműves és rajz szakkörök, nyelvi fakultáció (választható angol) mellett sportszakkörök és tömegsport foglalkozások várják a gyerekeket.

 
Német nemzetiségi képzés

 
Nyelvoktató programunkat azoknak kínáljuk, akik első osztálytól kezdve heti 6 órában szeretnék tanulni a német nyelvet és megismerni a nyelvet beszélők történelmét, kultúráját. Célunk a nyelvi ismeretek praktikus használhatóságának biztosítása. A német nemzetiségi osztályunkba azokat az iskolaérett gyerekeket várjuk, akik olyan képességekkel rendelkeznek, hogy a nyelvtanulás miatt velük szemben támasztott magasabb követelmények sem jelentenek megterhelést számukra.

 
Emelt óraszámú matematika oktatás

 
Alsóban a gyerekek szorobánnal tanulnak számolni, ami rendkívüli módon felgyorsítja és egyszerűvé teszi a fejszámolást. Fegyelemre, precizitásra nevel, ami megmutatkozik más területen is (íráskép, finommotoros mozgás, fegyelem, gyakorlatias szemlélet, logika). A szorobán mellett kiemelt szerepet kap a sudoku, a sakk és más logikai játékok megismertetése is. A felső tagozatosoknál az emelt szint a tananyag mélyebb elsajátítására biztosít lehetőséget.


Általános képzés


Az általános képzésben résztvevő kisdiákok ugyanannyi óraszámban tanulják az egyes tantárgyakat, mint a másik két osztályban. Nekik tanórán kívüli tevékenységként kínáljuk elsősorban az angol szakkört, illetve azokat a tevékenységeket, amelyek délután színesítik iskolánk képzési palettáját.

 
Kiemelt helyen a testnevelés


Célunk a tanulók fizikai állóképességének, egészséges testi fejlődésének biztosítása, erőnlétének fokozása. A mindennapi testnevelés keretében heti öt órában tanítjuk a testnevelést, amihez délutáni tömegsport foglalkozás, edzés társul. Lehetőségünk van az úszás alapszintű elsajátíttatására is, ebben a termálfürdő közelsége óriási előnyt jelent számunkra. Tervezzük, hogy a küzdősportok alapvető mozgásainak oktatását is bevezetjük. Így tanítványaink számára a JUDO fortélyainak megismerésére is lehetőséget tudunk biztosítani. Tanulóinkat minden sportágban a legszélesebb körben versenyeztetjük. Tornászaink, úszóink, atlétáink sikeresen szerepelnek a diákolimpiai megmérettetéseken. Meggyőződésünk, hogy a tanulás és a sport jó szervezéssel megfér egymás mellett, sőt kiegészíti egymást.
ELÉRHETŐSÉG
Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

8500 Pápa, Aradi u. 10-12.
Telefon: 06-89/313-648
Fax: 06-89/324-751www.munkacsy-papa.hu

ESEMÉNYEK
2021. július
H K Sz Cs P Sz V
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 

Aktualitások
2021.07.12.
 Július 4-től, vasárnaptól-július 9-ig, péntekig a 2. b és a 2. nn osztályból 29 kisgyermek táborozott Zánkán. A klasszikus Erzsébet-táboros programok: nyitó és záró ceremóniák, tábortűz mellett...

2021.07.07.
 Iskolánk harmadik éve vett részt a nyári EFOP-os „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programok a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt keretében megvalósuló napközis...

2021.06.29.
 Katus Attila remek pedagógiai érzékkel, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő szinten beszélt a kitartás fontosságáról nemcsak a sport, de az élet számos területén, a küzdeni akarásról, és...